Klaarenbeek-101

19460626-Uittreksel uit het register der besluiten van Gedeputeerde Staten der provincie Noordholland, 26 juni 1946