Emil Ludenpenning 1989

Op 19 januari 1989 is aan de heer mr. F. Fontein de Emil Ludenpenning toegekend.

Het Bestuur van de Stad en Lande Stichting kennis genomen hebbende van het feit dat Mr. Freek Fontein, geboren 2 maart 1924, zich in meerdere opzichten daadwerkelijk heeft ingezet voor het behoud van de waardevolle archivalia van de voormalige ‘Vereniging Stad en Lande van Gooiland’, waaronder diverse kunstvoorwerpen, zoals de Eppo Doeve panelen; voorts met name door zijn initiatieven, welke hebben geleid tot de oprichting van de Stichting en de instelling van het Emil Ludenfonds, om in het bijzonder de ‘geest van de Stad en Lande van Gooiland’ levendig te houden

Besluit als blijk van waardering en bijzondere erkentelijkheid hem hiervoor toe te kennen de erepenning van het ‘Emil Ludenfonds’,

Aldus besloten op 19 januari 1989, drs. W.K. Hoekzema, voorzitter en E.J. Boeters, secretaris.