Emil Ludenpenning 1984

Op 22 februari 1984 is aan de heer H.P.C. van den Berg de Emil Ludenpenning toegekend.

Oorkonde

Het bestuur van de Stad en Lande Stichting kennis genomen hebbende van het feit dat Hendrik Pieter Cornelis (Henk) van den Berg (geb. 23 febr. 1904) zich voor de stichting bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt door zijn  initiatieven op historisch en cultureel gebied en daardoor op persoonlijke wijze de geest van Stad en Lande van Gooiland heeft levendig gehouden 

Besluit als blijk van waardering en erkentelijkheid hem hiervoor toe te kenen de erepenning van het Emil Ludenfonds,

Aldus besloten op 22 februari 1984, mr. F. Fontein, voorzitter en E.J. Boeters, secretaris.

Reeds vanaf 1950 was de heer Van den Berg als plaatsvervangend bestuurslid actief in de ‘Vereniging Stad en Lande van Gooiland’. Na de opheffing van de vereniging bleef hij nauw betrokken bij de erfgooiersgeschiedenis. Hij was medeoprichter en bestuurslid van de Stad en Lande Stichting. Hem komt de eer toe dat de ‘Eppo Doeve-panelen’ voor het nageslacht bewaard zijn gebleven. Hij was behulpzaam bij de restauratie van deze panelen door Flip Hamers. Van de panelen, die een plaats hebben gekregen in het gemeentehuis van Huizen, maakte hij een schitterende fotoserie die hij later belangeloos heeft afgestaan om er een boekje mee te maken.