Jaarverslag 2023

Jaarverslag Stichting Stad en Lande van Gooiland 2023

1. Algemeen 
Het bestuur van de Stichting kwam in 2023 ,7x bijeen: 11 januari, 22 februari, 12 april 25 mei, 7 juli, 1 september en 18 oktober.

2. Samenstelling van het bestuur op 31 december 2023
Dhr. Dr. F.J.L. van Dulm, Voorzitter (Naarden)
Mw. H.C. Heerschop, Vicevoorzitter (Hilversum)
Mw. P.A.M. Poolman Simons-Vos, Secretaris (Blaricum)
Dhr. A. Veerman, Penningmeester (Huizen)
Dhr. H. Schaapherder, Lid (Bussum + PR)
Dhr. F.P.A. Smit, Lid (Laren)

Dhr. dr. A. Kos, Adviseur van de Stichting
Mw. J. Deknatel, Adviseur van de Stichting 

3. Activiteiten 2023

Werving vrienden/donateurs: De Stichting is jaarlijks met een kraam aanwezig op de diverse activiteiten in het Gooi. Zoals op: 

 • Zaterdag 3 juni: bij de schaapskooi te Blaricum waar het Schaapscheerdersfeest van GNR werd gehouden.
 • Zondag 4 juni met een kraam bij restaurant ”Bruis” in de Blaricummermeent vanwege de fietstocht “van erf tot meent” door Blaricum dorp, de Bijvanck en de Blaricummermeent.
 • Zondag 28 augustus: De dag van de S.O.L.L (Stichting Oude Landbouwgewassen Laren)
 • Zondag 24 september: De dag van het Werkpaard in Blaricum.

Bij al deze activiteiten zijn wij in de gelegenheid de bekendheid van de stichting te vergroten, door informatie te verstrekken, diverse boeken over de historie van de Erfgooiers onder de aandacht te brengen. Tevens is er de mogelijkheid tot het kopen van afdrukken van oude landkaarten van het Gooi. Zeker niet onbelangrijk is het werven van nieuwe vrienden. Ook dit jaar zijn er enkele nieuwsbrieven vanuit de stichting verstuurd aan alle vrienden. U kunt deze brieven ook vinden op de site van de stichting.

 • Dit jaar is het bestuur voortvarend gestart met een nieuw project waarbij onze ambitie, om de geschiedenis van de Erfgooiers levend te houden, volledig wordt onderschreven. Met ons project “Oral History” leggen wij verhalen en ervaringen op film vast van nog levende Erfgooiers. De eerste persoonlijke belevingen en herinneringen van de authentieke Erfgooiers zijn door ons bestuurslid mevrouw K. Heerschop zelf geregistreerd.
 • Wij zijn intussen een voorzichtige samenwerking aangegaan met de Stichting Omgevingseducatie Gooi Vecht en Eemstreek om te kijken of wij samen een boek met het accent op de jeugd, over de historie van de erfgooiers tkunnen ontwikkelen. In dat boek zal een gedeelte gereserveerd worden om activiteiten / opdrachten uit te voeren.
 • In september is er een schouw gehouden van de panelen van Eppo Doeve i.v.m. mogelijke noodzakelijke restauratie.

Elk jaar, in de tweede week van oktober, organiseren wij de Week-van-de-Erfgooier. dit jaar was dat van 6 – 14 oktober.

 • Op 11 oktober heeft de heer Frans Ruijter een lezing gehouden bij de Historische Kring Blaricum met als o nderwerp: Hoe nu verder na de ontbinding van de Vereniging van Stad en Lande van Gooiland.
 • Woensdag 12 oktober is de Erfgooiers fietsroute officieel heropend door de Hilversumse burgemeester, de heer G. van de Top, in zijn functie als voorzitter van de regio. De route was in de loop van de jaren ”versleten” en incompleet geworden. Een aantal van onze bestuursleden hebben menig uurtje besteed aan het vervangen van de bordjes en nu is de route weer compleet.
 • Vrijdag 14 oktober, heeft de jaarlijkse uitreiking van de E.Ludenpenning plaatsgevonden in het voormalige stadhuis van Naarden Dit jaar is de penning uitgereikt aan de Stichting van het blaricumse werkpaard die ieder jaar, samen met 250 vrijwilligers, een inkijk geven op een dag in het boerenleven rond 1910.
 • De Emil-Luden Lezing werd gehouden door mevrouw Nen van Ramshorst, voormalig wethouder te Bussum, met als titel: “Grensoverschrijdend gedrag door Frederik van Eeden”.
 • In december werd voor de 7e keer de jaarkalender voor het komende jaar onder de vrienden en relaties verspreid. Met grote dank aan dhr. Hans Schaapherder, van Schaapherder Design, die het ontwerp en realisatie hiervan elk jaar voor zijn rekening neemt.

4. Financiën 2023

De jaarlijkse deelneming aan het Schaapscheerdersfeest van GNR, de dag van de S.O.L.L en de Blaricumse Dag van het Werkpaard boden weer de gelegenheid de bekendheid van de stichting te vergroten, ruim € 260 aan inkomsten te genereren door verkoop en weer een aantal nieuwe Vrienden bij te schrijven. Helaas werden er ook enige vriendschappen ‘verbroken’ waardoor het totaal aantal Erfgooiers Vrienden aan het eind van 2023, 129 bedroeg.

Een vijftal posten in de rekening 2023 vallen op: 

 • De jaarlijks toenemende kosten van de bank (nu € 283) en het up-to-date houden van de website (nu € 615).
 • De donaties van de Erfgooiers Vrienden à € 2.604, wat een lichte groei van € 369 betekent.
 • Het herstellen van het meenthek bij de Historische Kring Blaricum à € 150. – de kosten van de jaarkalender 2024 konden met bijna € 150 worden beperkt door verandering van drukker, maar de kosten van verzending e.d. namen echter weer toe; per saldo kwamen we dit jaar € 30 goedkoper uit.
 • De upgrade van de Erfgooiersfietsroute is dit jaar afgerond; de dit jaar gemaakte kosten van € 414 brengt de totale kosten van de upgrade op € 1300; dat de kosten van deze arbeidsintensieve actie beperkt zijn gebleven is een gevolg van de grote inzet van onze eigen bestuursleden.
 • De Stichting van Stad en Lande van Gooiland heeft een Anbi Status.

5. Slotbeschouwing 

Niet ontevreden met het resultaat van 2023 zijn wij toch de uitdaging aangegaan om nog actiever aan de slag te gaan om het erfgoed van de Erfgooiers te waarborgen voor de toekomst.

Blaricum, maart 2024 

P.A.M. Poolman Simons-Vos
secretaris

De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.