Doelstelling

Voorgeschiedenis
Doelstelling per 22 mei 2018

wpb1641--1301111850-18Gemeenlandshuisbijopening1917

Voorgeschiedenis

De Stichting Stad en Lande van Gooiland (naamswijziging vastgelegd in 2015) stelt zich op grond van haar statuten, laatstelijk vastgesteld op 18 april 2007, ten doel:

  1. Het in eigendom verwerven en/of in beheer nemen van de bij en na liquidatie van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland overblijvende roerende goederen, waaronder archiefstukken, meubilair en archeologisch bezit.
  2. Het zoeken en realiseren van samenwerking met een stichting of andere rechtspersoon of rechtspersonen, te zijner tijd in het bijzonder met een nog op te richten rechtspersoon, waarin het streekarchief van het Gooi en Vechtstreek zal worden ondergebracht, welke een gelijk of soortgelijk doel nastreeft of nastreven, alles ter beoordeling van het bestuur van de Stad en Lande Stichting.
  3. Het eventueel in overleg met de rechtspersoon, waarin het streekarchief van het Gooi zal worden ondergebracht, zodra deze is opgericht, levendig houden van de geest van stad en Lande van Gooiland, ook na beëindiging van haar liquidatie, zo dikwijls naar het oordeel van het bestuur der stichting de wenschlijkheid daartoe zal blijken.

Doelstelling

Het bestuur van de Stichting heeft op 22 mei 2018, op grond van de doelstellingen in haar statuten een nieuw driejaarlijks beleidsplan vastgesteld. De doelstellingen kwamen in 2008 in het kort neer op:

  1. Het in stand houden en toegankelijk maken van het archief van de Vereniging van Stad en Lande van Gooiland.
  2. Het levendig houden van de geest van Stad en Lande van Gooiland.
  3. Het beheer van objecten en archeologische vondsten conform de inventarisatielijst.

Het eerste beleidsplan van de Stad en Lande Stichting liep van 1 januari 2009 tot 31 december 2013 en is stilzwijgend verlengd tot juni 2015. Het bestuur heeft de doelstellingen in 2015 enigszins aangepast. Enerzijds door ervaringen van de afgelopen zeven jaar en anderzijds omdat het beheer van de objecten en archeologische vondsten van de Stichting zijn overgedragen aan de Provincie Noord-Holland en zijn overgeheveld van het depot van het Museum Hilversum naar het Provinciaal Depot voor Archeologie te Castricum.

De doelstellingen komen in 2018 neer op:

  1. Het in stand houden en het bevorderen van de toegankelijkheid en het gebruik van het archief van de Vereniging van Stad en Lande van Gooiland.
  2. Het levend houden van de geschiedenis van de Vereniging van Stad en Lande van Gooiland, haar voorgangers en de erfgooiers als geheel.

Beleidsplan 2018-2021

De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.