Vereniging 1914-1977

Archief Vereniging
Inventaris van de archieven van de Vereniging van Stad en Lande van Gooiland (1914-1977)

 1. Organisatie 
  1. Rechten en reglementen
   1. Erfgooierswet
   2. Reglementering
    1. Reglement van orde algemene vergaderingen
    2. Reglement van orde bestuursvergaderingen
    3. Reglement verkiezing bestuursleden
    4. Reglement uitoefening bestuursfuncties
    5. Reglement gebruik en genot
    6. Reglement verlies lidmaatschap
    7. Reglement verdeling bedrijfsschadeloosstelling
    8. Reglement ontbindingsvoorstellen
    9. Reglement verzekeringen
   3. Ontbinding
   4. Verslaglegging
    1. Algemene ledenvergaderingen
    2. Buitengewone algemene ledenvergaderingen
   5. Bestuur
    1. Bestuursverkiezingen
    2. Uitoefening bestuursfuncties
     1. Voorzitter
     2. Secretaris-penningmeester
     3. Bestuursleden
   6. Algemeen Bestuur
   7. Dagelijks bestuur
    1. Correspondentie
   8. Ledenregistratie
    1. Uitvoering vaststelling ledenregistratie
    2. Ledenlijsten
 2. Verwerving, verlies en exploitatie van eigendommen
  1. Aankoop, verkoop etc.
   1. Aankoop
   2. Verkoop
   3. Ruiling
   4. Schenking
   5. Onteigening
  2. Zakelijke rechten
   1. Erfpacht
   2. Opstal en erfdienstbaarheden
  3. Overige rechten
   1. Verhuur
   2. Verpachting
  4. Administratie van eigendommen
   1. Kaarten
 3. Dienst- en bedrijfsgebouwen 
  1. Dienstgebouwen
   1. Witte Kruislaan 5
   2. Gemeenlandshuis
   3. Mozartlaan 6
   4. Overige gebouwen
  2. Bedrijfsgebouwen
   1. Hilversumse Meent
   2. Blaricumse Meent
   3. Grasdrogerij
  3. Aandelen en beleggingen
 4. Financiën
  1. Begrotingen
   1. Kasboeken
   2. Journaal, grootboeken, memoriaal
  2. Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven
  3. Uitkeringen aan leden
  4. Geldleningen
 5. Archief- en bibliotheekbeheer
 6. Personeel
  1. Algemeen
  2. Benoeming,ontslag en handhaving rechtspositie
   1. Meentmeesters
   2. Meentbeambten
   3. Hulpopzichter
   4. Opzichters
   5. Hoofdopzichter
   6. Voormannen
   7. Machinist
   8. Paardenknechten en stokers
   9. Tractorchauffeurs
   10. Werklieden
   11. Secretariemedewerkers
   12. Conciërge
  3. Rechtspositieregelingen
 7. Onderhoud en verbetering van meenten en heiden
  1. Hilversumse Meent
  2. Ooster- en Huizermeent
  3. Naarder Meent
  4. Waterstaat
   1. Waterlopen
   2. Waterkering
    1. Hilversum
    2. Naarden
    3. Verhouding tot waterschappen en polders
  5. Waterhuishouding
   1. Stoomgemaal Hilversum
   2. Stoomgemaal Hilversumse Ondermeent
   3. Gemaal Hilversumse Bovenmeent
  6. Waterpeil
 8. Toezicht op de meenten
  1. Scharing
   1. Overzichten van geschaarde dieren
   2. Schaargeld
  2. Verlening van vergunning of toestemming aan derden
   1. Ingebruikgeving
   2. Uitweg
   3. Objecten in op of de grond of aan de openbare weg
   4. Kamperen
   5. Betreding van de meenten
   6. Zand, leem, grind
   7. Eieren zoeken
   8. Jacht- en visrecht
   9. Vee en weiden
   10. Bos
   11. Heide
   12. Wegen
  3. Beheer van de meenten
   1. Misbruik van de meenten en overtreding van het schaarrecht
   2. Wegen en bruggen
 9. Bevordering van de landbouw en veeteelt
  1. Algemeen
   1. Subsidies
   2. Landbouwwerktuigen en –benodigdheden
   3. Bemesting
   4. Planten, gewassen en zaden
   5. Gewasbescherming en ongediertebestrijding
   6. Vee
   7. Verzorging van dieren
 10. Gedeponeerde archieven
  1. Commissie ontwerp reglement van orde voor de algemene vergadering 1914
  2. Commissie ontwerp reglement gebruik en genot 1915-1918
  3. Commissie ontwerp reglement tot uitoefening van bestuursfuncties 1914
  4. Vervalt
  5. Bevredigingscommissie 1924-1930
  6. Commissie van onderzoek naar de mogelijkheden en wenselijkheid tot ontbinding van Stad en Lande
  7. Commissie regelende de behandeling van en de wijze van stemming over ontbindingsvoorstellen 1947-1973
  8. Bestuurscommissie, 1954-1958
  9. Commissie van onderzoek tot ontbinding van Stad en Lande, 1960-1962
  10. Commissie van deskundigen tot advies inzake de ontbinding van de vereniging Stad en Lande van Gooiland, 1963-1976
  11. Preadviescommissie 1971
  12. Commissie uit de leden 1973-1977, 1982
  13. Erfgooiersvereniging ‘Macht door Recht’ afdeling Hilversum, 1922-1968
  14. Erfgooiersvereniging ‘Macht door Recht’ afdeling Bussum , 1933-1982
  15. Inventaris van het archief van de Vergadering van stad en Lande van Gooiland
  16.  Inventaris van het archief van het Hoofdbestuur van de gerechtigeden tot de gemene heiden en weiden van Gooiland
 11. Documentatie
 12. Foto’s, prenten, tekeningen
 13. Varia

De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.