Emil Ludenpenning 1992

Op 10 april 1992 is aan mevrouw E.A.M. (Els) Scheltema-Vriesendorp de Emil Ludenpenning toegekend.

Oorkonde

Het bestuur van de ‘Stad en Lande Stichting’ kennis genomen hebbende van het feit, dat mevrouw E.A.M. Scheltema-Vriesendorp gedurende een reeks van jaren door haar redactionele werkzaamheden voor het tijdschrift ‘Tussen Vecht en Eem’ zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt om de rijke historie van het Gooi onder de aandacht van zijn bewoners te brengen en op die wijze de doelstelling van de Stichting om de ’geest van de Stad en Lande van Gooiland levendig te houden’ op voortreffelijke wijze heeft weten uit te dragen

Besluit als blijk van waardering en bijzondere erkentelijkheid haar hiervoor toe te kennen de erepenning van het Emil Ludenfonds,

Aldus besloten op 10 april 1992, drs. W.K. Hoekzema, voorzitter en E.J. Boeters, secretaris.