Emil Ludenpenning 1993

Op 2 juli 1993 is in het gemeentehuis van Huizen aan de heer S. (Siem) Pos de Emil Ludenpenning uitgereikt.

Oorkonde

Het bestuur van de ‘Stad en Lande Stichting’ kennis genomen hebbende van het feit, dat Simon Pos, geboren 15 mei 1915, zich op bijzondere wijze heeft beziggehouden met de Gooise historie en in het bijzonder op het gebied van de archeologie initiatieven heeft ondernomen, waardoor er in de afgelopen 40 jaren meer zicht is gekomen op het leven en werken van de voormalige agrarische bevolking, de erfgooiers’, waardoor hij de geest van Stad en Lande van Gooiland levendig heeft gehouden

Besluit als blijk van waardering en erkentelijkheid hem hiervoor toe te kennen de erepenning van het Emil Ludenfonds,

Aldus besloten op 7 mei 1993, drs. W.K. Hoekzema, voorzitter en E.J. Boeters, secretaris.