Emil Ludenpenning 1985

Op 10 juli 1985 is aan de heer dr. A.C.J. (Ad) de Vrankrijker de Emil Ludenpenning uitgereikt.

Oorkonde

Het bestuur van de Stad en Lande Stichting kennis genomen hebbende van het feit, dat Dr. Adrianus Clemens Johannes de Vrankrijker, geboren 26 november 1907, zich door zijn vele publicaties, lezingen en initiatieven op historisch gebied bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt en zich voor de geschiedenis van de erfgooiers bijzonder heeft ingezet, waardoor hij op persoonlijke wijze de geest van ‘stad en lande van gooiland’ heeft levendig gehouden 

Besluit als blijk van waardering en erkentelijkheid hem hiervoor toe te kennen de erepenning van het ‘emil ludenfonds’,

Aldus besloten op 24 april 1985 het bestuur voornoemd,, mr. F. Fontein, voorzitter en E.J. Boeters, secretaris.