Jaarverslag 2022

Jaarverslag Stichting Stad en Lande van Gooiland 2022

1. Algemeen 
Het bestuur van de Stichting kwam in 2022, 7x bijeen: op 26 januari, 2 maart, 20 april, 1 juni, 20 juli, 14 september en 2 november.

2. Samenstelling van het bestuur op 31 december 2021
Dhr. Dr. F.J.L. van Dulm, Voorzitter (Naarden)
Mw. H.C. Heerschop, Vicevoorzitter (Hilversum)
Mw. P.A.M. Poolman Simons-Vos, Secretaris (Blaricum)
Dhr. A. Veerman, Penningmeester (Huizen)
Dhr. H. Schaapherder, Lid (Bussum + PR)
Dhr. F.P.A. Smit, Lid (Laren)

Dhr. dr. A. Kos, Adviseur van de Stichting
Mw. J. Deknatel, Adviseur van de Stichting 

3. Bestuur mutaties 2022
Mevrouw Maria Boersen, ons zeer gewaardeerde bestuurslid, is helaas op 2 mei overleden. Zij was zeer betrokken bij de erfgooiers en hun historie en heeft uitgebreide namenlijsten van erfgooiers families gerealiseerd. Daarnaast was zij verbonden aan de Stichting Omgevingseducatie Gooi en Vechtstreek waar zij veel betekend heeft voor het maken van lessen over de erfgooiers. Wij verliezen een waardevol en betrokken bestuurslid.

Welkom aan Mevrouw Jacqueline Deknatel, sinds 1 januari 2022 Archivaris voor het gemeentearchief Gooise Meren en Huizen, te Naarden en het Streekarchief Gooi en Vechtstreek in Hilversum. Daarvan 2 dagen per week gestationeerd bij het Archief in Naarden. Tevens is zij adviseur van de Stichting Stad en Lande van Gooiland. 

4. Activiteiten 2022

Werving vrienden/donateurs: De Stichting is jaarlijks met een kraam aanwezig op de diverse activiteiten in het Gooi. Zoals op: 

 • Zondag 5 juni: bij de schaapskooi te Blaricum waar het Schaapscheerdersfeest van GNR gehouden werd. 
 • Zondag 28 augustus: De dag van de Soll (Stichting oude landbouwgewassen Laren)
 • Zondag 25 september: De dag van het Werkpaard in Blaricum.

Bij deze activiteiten is de Stichting in de gelegenheid de bekendheid van de Stichting te vergroten, door informatie te verstrekken. Diverse boeken over de historie van de erfgooiers worden daar onder de aandacht gebracht. Ook is er de mogelijkheid tot het kopen van afdrukken van oude landkaarten van het Gooi en andere attributen.

 • In 2022 is de erfgooiers fietsroute geactualiseerd. Onleesbare bordjes zijn vervangen en de borden met pijlen waar nodig vernieuwd en of gecorrigeerd. Begin 2023 zal deze hernieuwde fietsroute officieel in gebruik genomen worden! 
 • Ook dit jaar zijn er weer enkele nieuwsbrieven vanuit de Stichting verstuurd aan alle vrienden en deze brieven zijn ook op de site van de Stichting geplaatst. 
 • Vanuit de RABO Clubactie hebben wij € 488.50 ontvangen voor het realiseren van een voorlees-en doeboek voor de jeugd. Wij zijn intussen een samenwerking aangegaan met de Stichting Omgevingseducatie Gooi Vecht en Eemstreek om samen een boek met het accent op de jeugd over de historie van de erfgooiers samen te stellen. In het boek zal een gedeelte gereserveerd worden om activiteiten / opdrachten uit te voeren.
 • Op regelmatige basis wordt onze website door dhr. Hans Schaapherder geactualiseerd: www.stadenlandevangooiland.nl cq www.erfgooiers.com
 • In december werd voor de 6e keer de jaarkalender voor het komende jaar onder de vrienden verspreid.  Weer met grote dank aan dhr. Hans Schaapherder van Schaapherder Design, die het ontwerp en realisatie hiervan elk jaar voor zijn rekening neemt. 

5. “Week-van-de-erfgooier“ van 8 t/m 14 oktober 2022 

 • Op 1 november 2022 vierde GNR het 90-jarig bestaan. GNR is voortgekomen uit de Vereniging van Stad en Lande van Gooiland en beschermt en beheert natuurgebieden in het Gooi. Tijdens de Week-van-de-erfgooier 2022, hingen er op een aantal terreinen van GNR banners m.b.t. de week-van-de-erfgooier. Ook was er een wandelroute door GNR geïnitieerd: De Erfgooier genaamd.
 • Donderdag 7 oktober: Vooruitlopende op de week-van-de-erfgooier, was in het Bel Kantoor in Eemnes de officiële opening van de BelArt tentoonstelling met werk van kunstenaars uit de regio met als thema: de natuur van de erfgooiers. De heer Peter Calis (voormalig wethouder te Laren en erfgooier) heeft in het kort e.e.a. verteld over de erfgooiers en hun historie.
 • Maandag 10 oktober van 15.00-16.00 uur: Officiële opening van de week-van-de-erfgooier in het gemeentehuis in Huizen. Burgemeester Meijer van Huizen en wethouder Van Werven hebben met de openstelling van de galerij met de panelen van Eppo Doeve over de 1000-jarige geschiedenis van de erfgooiers voor publiek, de Week-van-de-erfgooier 2022 officieel geopend. Daarna was er een rondleiding voor deze genodigden langs de panelen door dhr. Bram Veerman (bestuurslid van de Stichting Stad en Lande van Gooiland).
 • 11 en 13 oktober: In het gemeentehuis van Huizen werden rondleidingen gehouden langs de panelen van Eppo Doeve. De rondleidingen werden gehouden door de bestuursleden: Bram Veerman en Hans Schaapherder. 
 • Woensdag 12 oktober 14.00 uur: Frans Ruijter heeft een lezing gehouden bij de Historische Kring Blaricum. Onderwerp: Afhandeling m.b.t. de Opheffing van de Vereniging van Stad en Lande van Gooiland. 
 • Vrijdag 14 oktober, 20.00 uur heeft de jaarlijkse uitreiking van de Emil Ludenpenning plaatsgevonden in het voormalige stadhuis van Naarden, nu geheten: Het huis van de stad Naarden. Dit jaar is de penning uitgereikt aan de heer Jaap Vlaanderen, Coördinator vrijwilligerswerk en educatie bij het GNR. 
 • Tevens werd de Emil-Luden Lezing met als onderwerp: Terug en vooruitblik op de ontwikkelingen in het 3000 hectare tellende Goois Natuurreservaat, gehouden door dezelfde Jaap Vlaanderen. 

6. Archief

Het Archief te Naarden is meer dan een jaar gesloten geweest vanwege de beperkende maatregelen i.v.m. de Corona Pandemie. Maar vanaf maart 2022 is het archief weer toegankelijk voor publiek. 

7. Stichting Omgevingseducatie Gooi Vecht en Eemstreek

De Informatie over het lesprogramma Erfgooiers, boeren in het Gooi, bestemd voor de groepen 5 en 6 van het basisonderwijs, is opgenomen op de website van Stad-en Lande van Gooiland onder het tabblad Educatie. In het najaar van dit jaar is er overleg geweest tussen het bestuur van Stad en Lande en de Stichting Omgevingseducatie Gooi en Vechtstreek over een intensievere samenwerking m.b.t het realiseren van lessen over erfgooiers en het ontwikkelen van eigen initiatieven omtrent dit onderwerp voor basisscholen en middelbare scholen.

8. Financiën 

Door de verschillende activiteiten in dit jaar is er bijna € 400 aan extra inkomsten binnengekomen. 

Wij hebben dit jaar 12 nieuwe Vrienden kunnen bijschrijven. Het aantal Erfgooiers Vrienden bedroeg aan het eind van 2022 in totaal 120. De Stichting van Stad en Lande heeft een Anbi status. 

Een viertal posten in de rekening 2022 vallen op: 

 • de vorig jaar uitgestelde afronding van de Emil Luden-bijeenkomst 2021: de huur van het Huis van de Stad en de bijdragen van de partners, per saldo + € 805,- 
 • De aanschaf van 10 nieuwe Emil Luden-penningen ter waarde van € 1450; de kosten van een penning zullen jaarlijks worden afgeschreven.
 • De vergoeding van € 1059,- door GNR voor de vervanging van verloren gegane rolbanners. 
 • De tot nu toe gemaakte kosten voor de update van de fietsroute, zijnde ca.€ 815.- De update is nog niet gereed, de afronding zal plaatsvinden in begin 2023
 • De aanschaf van beachvlaggen tbv een betere zichtbaarheid bij evenementen. De donaties van de Erfgooiers Vrienden bedraagt totaal ca.€ 2200.- We kunnen het jaar afsluiten met een positief saldo van bijna € 970.- 

9. Slotbeschouwing 

Niet ontevreden met het resultaat van 2022 zijn wij toch de uitdaging aangegaan om nog actiever aan de slag te gaan om het erfgoed van de erfgooiers te waarborgen voor de toekomst. 

Daarnaast zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden voor de Stichting Stad en Lande van Gooiland.  Bestuursleden moeten wel woonachtig zijn in het Gooi. Banden met de Erfgooiers is niet perse noodzakelijk, 

Blaricum, maart 2023 

P.A.M. Poolman Simons-Vos
secretaris

De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.