Jaarverslag 2021

Jaarverslag Stichting Stad en Lande van Gooiland 2021

1. Algemeen 
Het bestuur van de Stichting kwam in 2021 7x bijeen waarvan 4 x fysiek en 3 x digitaal; te weten op 13 januari, 10 maart, 21 april, 2 juni, 21 juli, 1 september en 27 oktober 2021.

2. Samenstelling van het bestuur op 31 december 2021
Dhr. Dr. F.J.L. van Dulm, Voorzitter (Naarden)
Mw. H.C. Heerschop, Vicevoorzitter (Hilversum)
Mw. P.A.M. Poolman Simons-Vos, Secretaris (Blaricum)
Dhr. A. Veerman, Penningmeester (Huizen)
Mw. Drs. M.W.J.L. Boersen, Lid (Bussum)
Dhr. H. Schaapherder, Lid (PR)
Dhr. F.P.A. Smit, Lid (Laren)

Dhr. Dr. A. Kos, Adviseur van de Stichting

3. Bestuur mutaties 2021
De heer Dr. N. van Driel, heeft afscheid genomen als archivaris van het Gemeentearchief van Gooise Meren en Huizen per 1-11-2021 en als zodanig ook – met veel dank – als adviseur van de Stichting.

4. Activiteiten 2021
Werving vrienden/donateurs: vanwege de inperkende maatregelen van de regering mbt. de Corona Pandemie heeft het bestuur besloten om dit jaar deelname aan fysieke activiteiten te beperken. 

De dag van de Stichting Oude Landbouwgewassen te Laren op 29 augustus is wel doorgegaan. Wij waren daar met een kraam bij aanwezig. De Huizerdag en de dag van het Werkpaard te Blaricum zijn niet doorgegaan. Er waren echter wel enkele activiteiten in de “week-van-de-erfgooier”. 

Het aantal vrienden/donateurs was op 31 december 2021: 110.

In december werd voor de 5e keer de jaarkalender voor het komende jaar onder de vrienden verspreid.

Sinds augustus 2021 wordt er om de paar maanden een nieuwsbrief vanuit de Stichting verstuurd aan alle geïnteresseerden met links naar berichten op de site van de Stichting. Met dank aan dhr. Hans Schaapherder die het ontwerp en realisatie hiervan elk jaar voor zijn rekening neemt. 

Op 15 mei heeft het bestuur een stukje grond met sloot (120 m2) aan de Melkmeent te Hilversum bekeken n.a.v een aanslag van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Ook is er een bezoek gebracht aan “de Kampen” te Blaricum waar ook enkele percelen kadastraal aan de Vereniging toegeschreven worden. De stichting heeft besloten er verder niets mee te doen want zij is in deze, geen rechtsopvolger van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland.

5. “Week-van-de-erfgooier“ van 8 t/m 15 oktober
De gehele week hebben er spandoeken met de aankondiging van de week-van-de-erfgooier op diverse zichtbare plekken op de terreinen van GNR gehangen. De afbeelding op de spandoeken is van het schilderij van Ferdinand Hart Nibbrig: Erfgooiers in protest! Tevens kon men een specifieke wandeling mbt het thema: De erfgooier, downloaden op de site van GNR.

Hilversum: 9 oktober: De meentboerderij in de Hilversumse Meent heeft in samenwerking met de Stichting Omgevingseducatie Gooi en Vechtstreek een middag georganiseerd “Op ’t erf”: genaamd. Hier liet men zien hoe het leven was vroeger en nu op de meentboerderij. Verder was er een voordracht gericht op de jeugd. De Stichting Stad en Lande van Gooiland was aanwezig met een kraampje en enkele roll-up banners.

Huizen: 9 oktober werd er in Huizen een fietstocht georganiseerd langs de villawijken en landhuizen allen gebouwd op de voormalige gronden van de erfgooiers. Door het Gooi loopt ook de Erfgooiers Fietsroute, een fietstocht van totaal 52 km. Deze route kan ook in twee gedeelten gefietst worden dan is de tocht in zijn totaliteit iets langer, namelijk de noord route 32 km en de zuid route 26 km. De heer Bram Veerman, penningmeester van het bestuur van Stad en Lande en afgevaardigde van de gemeente Huizen, heeft van de hele fietsroute een fotopresentatie gemaakt die vinden is op de site van de Stichting.

Blaricum: 9/10 oktober Oogstfeest bij Zorgboerderij ‘t Werckpaert aan de Gebroeders Dooijewaardweg 3, (in samenwerking met Kiwanis Naarden).

Blaricum Woensdag 13 oktober: Lezing door dhr. Frans Ruijter: ‘de opheffing van de vereniging van Stad en Lande van Gooiland’ bij de Historische Kring Blaricum.

Naarden Vrijdag 15 oktober: De uitreiking van de E. Ludenpenning, namens de Stichting Stad en Lande van Gooiland, Stichting Goois Natuur Reservaat, Stichting Tussen Vecht en Eem en de Vereniging Vrienden van het Gooi vond plaats in het voormalig stadhuis te Naarden, aan dhr. ing. Jaap Groeneveld uit Eemnes. De heer Groeneveld heeft zich op belangrijke wijze ingezet voor de Historische Kring Eemnes en voor de Stichting Tussen Vecht en Eem. De lezing daarna was van dhr. dr. Anton Kos met als titel “de St. Vitus Hof van Nardinclant?”

6. Archief
Helaas was het Archief lange tijd gesloten door de beperkende maatregelen m.b.t. de Corona Pandemie. Verder geen activiteiten.

7. Stichting Omgevingseducatie Gooi Vecht en Eemstreek
De Informatie over het lesprogramma Erfgooiers, boeren in het Gooi, bestemd voor de groepen 5 en 6 van het basisonderwijs, is opgenomen op de website van Stad-en Lande van Gooiland onder het tabblad Educatie. Helaas was het in verband met de Corona pandemie niet mogelijk om lessen over de Erfgooiers op basisscholen uit te voeren.

8. Financiën
Dit jaar heeft de Corona pandemie invloed gehad op de activiteiten van de stichting. Daarmee was al in de begroting rekening gehouden. Hoewel er soms aanzienlijke verschillen zijn tussen de geraamde en werkelijke inkomsten en uitgaven komt de uitkomst van de rekening 2021 met een tekort van € 968,51 toch redelijk overeen met het in de begroting geraamde tekort van € 675,-.

De verkoop van het boekje ‘Erfgooiers, Stad en Lande van Gooiland’ druppelt, met een opbrengst van € 138, nog wat door.

De uitreiking van de E. Ludenpenning en E. Luden-lezing zijn dit jaar wel doorgegaan. De kosten daarvoor worden gedeeld door de 4 partners, maar vanwege de pas na het boekjaar ontvangen rekening van de huur van het stadhuis zullen de bijdragen van de partners pas in 2022 kunnen worden ingeboekt. 

De Stichting heeft een set nieuwe roll-up banners laten vervaardigen. De kosten (€ 1957,-) zullen voor 60% worden vergoed door het GNR, te ontvangen in 2022.

Belangrijkste bronnen van inkomsten zijn de jaarlijkse donaties van de ‘Vrienden’, zo’n € 2000,-.

Tevens is een belangrijke bijdrage van bijna € 500,- ontvangen van de RABObank vanuit de Rabo-actie Clubsupport. Het tekort van € 968,51 komt ten laste van de algemene reserve.

9. Slotbeschouwing
Helaas zijn er het afgelopen jaar weinig fysieke activiteiten geweest om het gedachtegoed van de geschiedenis van het Gooi onder de aandacht te houden. Met als gevolg weinig aanmeldingen voor nieuwe Erfgooiers vrienden.

Blaricum maart 2022

P.A.M. Poolman Simons-Vos
secretaris

De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.