Emil Ludenpenning 1986

Op 6 februari 1986 is aan de heer H.C. (Herman) de Jager de Emil Ludenpenning toegekend.

Oorkonde

Het bestuur van de Stad en Lande Stichting kennis genomen hebbende van het feit dat Hermanus Cornelis de Jager, geboren 16 december 1915, zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt door zijn  inzet en werkzaamheden als secretaris voor de Vereniging Stad en Lande van Gooiland, en in aansluiting daarop een belangrijk aandeel had in de totstandkoming van de Stad en Lande Stichting, waardoor hij op persoonlijke wijze er blijk van heeft gegeven de geest van Stad en Lande van Gooiland  levendig te willen houden 

Besluit als blijk van waardering en erkentelijkheid hem hiervoor toe te kennen de erepenning van het Emil Ludenfonds,

Aldus besloten op 6 februari 1986, mr. F. Fontein, voorzitter en E.J. Boeters, secretaris.