Beleidsplan 2021-2025

wpb1641--2401112007-73GevelsteenGemeenlandshuisLuden1938-2

Inleiding
De Stichting Stad en Lande van Gooiland (naamswijziging vastgelegd in 2015) stelt zich op grond van haar statuten, laatstelijk vastgesteld op 18 april 2007, ten doel:

 1. het in eigendom verwerven en/of in beheer nemen van de bij en na liquidatie van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland overblijvende roerende goederen, waaronder archiefstukken, meubilair en archeologisch bezit.
 2. het zoeken en realiseren van samenwerking met een stichting of andere rechtspersoon of rechtspersonen, te zijner tijd in het bijzonder met een nog op te richten rechtspersoon, waarin het streekarchief van het Gooi en Vechtstreek zal worden ondergebracht, welke een gelijk of soortgelijk doel nastreeft of nastreven, alles ter beoordeling van het bestuur van de Stad en Lande Stichting.
 3. het eventueel in overleg met de rechtspersoon, waarin het streekarchief van het Gooi zal worden ondergebracht, zodra deze is opgericht, levendig houden van de geest van Stad en Lande van Gooiland, ook na beëindiging van haar liquidatie, zo dikwijls naar het oordeel van het bestuur der stichting de wenselijkheid daartoe zal blijken.”

Het bestuur van de Stichting heeft in haar vergadering van 21 juli 2021 besloten op grond van de doelstellingen in haar statuten een nieuw vierjaarlijks beleidsplan op te stellen.

De doelstellingen kwamen sinds 2008 in het kort neer op:

 1. het in stand houden en toegankelijk maken van het archief van de Vereniging van Stad en Lande van Gooiland
 2. het levendig houden van de geest van Stad en Lande van Gooiland;
 3. het beheer van objecten en archeologische vondsten conform de inventarisatielijst.

Het eerste beleidsplan van de Stad en Lande Stichting liep van 1 januari 2009 tot 31 december 2013 en is stilzwijgend verlengd tot juni 2015. Het bestuur heeft de doelstellingen in 2015 enigszins aangepast. Enerzijds door ervaringen van de afgelopen zeven jaar en anderzijds omdat het beheer van de objecten en archeologische vondsten van de Stichting zijn overgedragen aan de Provincie Noord-Holland en zijn overgeheveld van het depot van het Museum Hilversum naar het Provinciaal Depot voor Archeologie te Castricum.

De doelstellingen komen thans in 2021 in het kort neer op:

 • Het in stand houden en het bevorderen van de toegankelijkheid en het gebruik van het archief van de Vereniging van Stad en Lande van Gooiland.
 • Het levend houden van de geschiedenis van de Vereniging van Stad en Lande van Gooiland, haar voorgangers en de erfgooiers als geheel.

Het beleidsplan 2021 – 2025

a. Het zorgen voor en het toegankelijk houden van het archief van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland.
b. Het levend houden van de geschiedenis aan de Vereniging van Stad en Lande van Gooiland, haar voorgangers en de Erfgooiers als geheel door:

 1. De jaarlijkse uitreiking van de Emil Ludenpenning aan zowel individuele als rechtspersonen, die zich op enigerlei terrein in relatie tot de cultuur- en natuurhistorie van het Gooi en omstreken en de traditie van het erfgooiersschap bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en daarvan blijk hebben gegeven door prestaties op het gebied van de historie, cultuur, natuur of wetenschap.
  De verlening van de Emil Ludenpenning zal in samenwerking met de drie geestverwante organisaties in het Gooi plaatsvinden, te weten:
  De Vereniging Vrienden van het Gooi, De Stichting Tussen Vecht en Eem en de Stichting Gooisch Natuurreservaat.
  Deze drie stichtingen en de vereniging hebben hiervoor een afzonderlijke commissie uit hun midden ingesteld.
 2. Het jaarlijks organiseren van de “week-van-de-erfgooier” vindt plaats in de 2e week van de maand oktober. Daarbij stimuleert het bestuur ook andere organisaties binnen het Gooi om activiteiten – lezingen, tentoonstellingen, wandelingen, fietstochten etc. te ontplooien.
  De week wordt jaarlijks afgesloten met de uitreiking van de Emil Ludenpenning en het uitspreken van de Emil Luden Lezing.
 3. Overige activiteiten:
  • Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten naar de geschiedenis van de Erfgooiers.
  • Het ondersteunen van tentoonstellingen en publicaties door musea en wetenschappelijke instellingen. Daarnaast activiteiten van historische verenigingen en gemeenten binnen het Gooi.
  • Het zorgdragen voor de verspreiding van kennis over de erfgooiers via publicaties voor de inwoners van het Gooi.
  • Het ondersteunen en stimuleren van onderwijsprojecten over de erfgooiers. Dit in samenwerking met : Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek, Tussen Vecht en Eem, Vrienden van het Gooi, Geopark, Gooi-o-logie etc.
  • Het verkrijgen van financiële middelen ter ondersteuning van voornoemde activiteiten.
  • Het onderhouden van een eigen website.
  • Aanwezig zijn op de diverse jaarlijkse markten in het Gooi en het actief werven van donateurs/vrienden met daarnaast de uitgifte van de jaarlijkse kalender voor de vrienden.
  • Het realiseren van een beeld en doeboek voor de jeugd over de historie van de erfgooiers in het Gooi.
  • Het beheer van kaarten en panelen naast de zorg voor de Erfgooiers-fietsroute door:
   • Het tweejaarlijks inspecteren van de Eppo Doeve panelen, ondergebracht in het gemeentehuis van Huizen.
   • Het jaarlijks controleren van de bewegwijzering van de Erfgooiers fietsroute.

Goedgekeurd in de Bestuursvergadering te Naarden d.d. 21 juli 2021

Dr. F.J.L. van Dulm, voorzitter

Mevrouw P.A.M. Poolman Simons-Vos, secretaris

De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.