Beleidsplan 2009-2013

wpb1641--2401112007-73GevelsteenGemeenlandshuisLuden1938-2Het in stand houden en toegankelijk maken van het archief van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland door:

 • Het digitaal beschikbaar stellen van de inventaris van het archief via het Stadsarchief Naarden.
 • Het laten restaureren van de bij de inventarisatie gevonden beschadigde, waardevolle archiefstukken.
 • Het verder toegankelijk maken van het Archief door verfilming in het kader van het Metamorfozeproject van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.Het levendig houden van de geest van Stad en Lande door:
 • De zo mogelijke jaarlijkse uitreiking van de Emil Ludenpenning aan zowel individuele als rechtspersonen, die zich op enigerlei terrein in relatie tot de historie van het Gooi en de traditie van het erfgooierschap bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en daarvan blijk hebben gegeven door prestaties op het gebied van de historie, cultuur of wetenschap.
 • De verlening van de Emil Ludenpenning zal in samenwerking met de twee geestverwante organisaties in het Gooi plaats vinden: De Vereniging Vrienden van het Gooi en de Stichting Tussen Vecht en Eem. De beide stichtingen en de vereniging hebben hiervoor een afzonderlijke commissie uit hun midden ingesteld.
 • Het jaarlijks organiseren van een Emil Ludenlezing te Naarden omstreeks 23 april, eveneens in samenwerking met voornoemde organisaties.
 • Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de Erfgooiers.
 • Het ondersteunen van tentoonstellingen en publicaties door erkende musea en wetenschappelijke instellingen; daarnaast activiteiten van historische verenigingen en gemeenten binnen het Gooi.
 • Het verkrijgen van financiële middelen ter ondersteuning van voornoemde activiteiten.
 • Het beheer van kaarten, panelen en archeologisch vondsten door:
  • Het tweejaarlijks inspecteren van Eppo Doeve panelen ondergebracht in het gemeentehuis van Huizen.
  • Het opstellen van een beheerplan van het archeologisch bezit, dat thans is ondergebracht in het depot van het Museum Hilversum.
  • Het maken van een expositieplan van de topstukken uit het archeologisch bezit in de voornaamste publieksruimte van de Gooise gemeentehuizen. Dit tzt. voorleggen aan de Gooise colleges van burgemeester en wethouders.

Goedgekeurd in de Bestuursvergadering te Naarden d.d. 21 januari 2009
Drs. F.J.L. van Dulm, voorzitter, E.J. Boeters, secretaris

De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.