Jaarverslag 2016

JAARVERSLAG VAN DE STICHTING STAD EN LANDE VAN GOOILAND OVER 2016

  1. ALGEMEEN:

Het bestuur kwam in dit jaar 7x bijeen en wel op 11 januari, 15 februari, 14 maart, 2 mei, 4 juli, 19 september en 7 november 2016.

 2.0 BESTUUR: 

Samenstelling van het bestuur op 31 december 2016:
Dr. F. J. L. van Dulm, voorzitter
E. J. Boeters, 1esecretaris
Mevrouw P.A.M. Poolman Simons-Vos, 2esecretaris
A. Veerman, penningmeester
Mevrouw H. C. Heerschop, bestuurslid
Mevrouw M. Boersen, bestuurslid (vanaf 7 nov. 2016)
E. E. van Mensch, bestuurslid
H. Schaapherder, bestuurslid
N. van Driel, Adviseur van de Stichting

Om gezondheidsredenen beëindigt dhr. F.J.J. de Gooijer zijn bestuurslidmaatschap op 14 maart 2016.  

2.1 EMIL LUDEN BIJEENKOMST:
Op  29 april 2016 werd de Emil Luden prijs uitgereikt aan Dr. Henk Michielse. Deze prijs werd hem toegekend onder meer voor de bijzondere wijze waarop hij zich heeft ingezet voor de geschiedenis van het Gooi. De – achteraf bekritiseerde – lezing/presentatie onder de titel “Wat je niet ziet, bestaat niet !” werd verzorgd door dhr. Leo Janssen.

2.2 ACTIVITEITEN

BEZICHTIGING PANELEN EPPO DOEVE
Met de gemeente Huizen werd overeengekomen belangstellenden in de gelegenheid te stellen de panelen te bezichtigen. Helaas heeft de belangstelling zich beperkt tot 2 maal één bezoeker.

ERFGOOIERSDAG
Op 6 mei werd meegelift met de in Huizen georganiseerde Erfgooiersdag.

DONATEURSAKTIE
Start van deze aktie onder het motto “Vrienden van de Erfgooiers” had plaats op 29 april. De zich inmiddels aangemelde donateurs werden beloond met de speciaal voor dit doel vervaardigde Erfgooierskalender

PRESENTATIE MANIFESTATIES
Op 28 augustus presenteerde de Stichting zich te Blaricum op de dag van de Oude Landbouwgewassen en op 25 september te Laren op de Dag van het Werkpaard. Deze bijeenkomsten hadden tevens tot doel de donateursaktie te promoten. 

BEZOEK HUIS VAN HILDE (Provinciaal depot bodemvondsten)
Een grote deputatie van het bestuur bezocht op 2 februari dit depot om kennis te nemen van de aldaar opgeslagen archeologische uit het Gooi afkomstige voorwerpen.

2.3 VIERING 40 JARIG JUBILEUM
Voor de viering van het 40 jarig jubileum van de Stichting (oprichtingsdatum 1 november 1977) werd een werkgroep gevormd met de opdracht een programma hiervoor op te stellen onder de titel “Week van de Erfgooier”, die gedurende 28 oktober tot en met 3 november zal worden gehouden, met de finale bijeenkomst in de grote kerk te Naarden.

De werkgroep kwam in dit verslagjaar 4 maal bijeen. In principe wordt voor de opzet van het programma uitgegaan van een aantal door diverse organisaties, verenigingen en instellingen te verzorgen manifestaties.                       

  •  OVERIGE AAN DE ORDE GEKOMEN ONDERWERPEN:

– 2 mei werd afscheid genomen van de heer A. Medema en zijn opvolger de heer N. van Driel geïntroduceerd.. 

3.0   FINANCIEN:

Het verslagjaar leverde een nadelig saldo op van € 712,87, welk bedrag ten laste van de algemene reserve werd afgedekt. 

4.0 SLOTBESCHOUWING:

Ook dit verslagjaar werd grotendeels gekenmerkt door de voorbereidende besprekingen over de viering van het 40 jarig bestaan.

HUIZEN, 18 juli 2017.

E. J. Boeters, secretaris.

De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.