Doelstelling

wpb1641--1301111850-18Gemeenlandshuisbijopening1917De Stad en Lande Stichting stelt zich op grond van haar statuten, laatstelijk vastgesteld op 18 april 2007, ten doel:

  1. het in eigendom verwerven en/of in beheer nemen van de bij en na liquidatie van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland overblijvende roerende goederen, waaronder archiefstukken, meubilair en archeologisch bezit;
  2. het zoeken en realiseren van samenwerking met een stichting of andere rechtspersoon of rechtspersonen, te zijner tijd in het bijzonder met een nog op te richten rechtspersoon, waarin het streekarchief van het Gooi en Vechtstreek zal worden ondergebracht, welke een gelijk of soortgelijk doel nastreeft of nastreven, alles ter beoordeling van het bestuur der Stad en Lande Stichting;
  3. het eventueel in overleg met de rechtspersoon, waarin het streekarchief van het Gooi zal worden ondergebracht, zodra deze is opgericht, levendig houden van de geest van stad en Lande van Gooiland, ook na bëindiging van haar liquidatie, zo dikwijls naar het oordeel van het bestuur der stichting de wenschlijkheid daartoe zal blijken.

Het bestuur van de Stichting heeft in haar vergadering van 2008 besloten op grond van de doelstellingen in haar statuten een driejaarlijks beleidsplan op te stellen. De doelstellingen komen in het kort neer op:

  • het in stand houden en toegankelijk maken van het archief van de Vereniging van Stad en Lande van Gooiland;
  • het levendig houden van de geest van Stad en Lande van Gooiland;
  • het beheer van objecten en archeologisch vondsten conform de inventarislijst.

De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.